Subsidies aan KMO’s en aan projectleiders in het Waalse Gewest

Om haar regionale economische ontwikkeling te bevorderen, heeft het Waalse Gewest verschillende subsidies ontwikkeld voor kleine en middelgrote ondernemingen. Een aantal hiervan staan ter beschikking van de Waalse KMO’s voor het verkrijgen van specifieke adviezen die betrekking hebben op hun activiteiten. Strategieën met betrekking tot intellectuele eigendom en alle daaraan gerelateerde vragen spelen een belangrijke rol in de strategische ontwikkeling van een bedrijf. De volgende daaraan gerelateerde adviesdiensten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor de financiële steun:

Indiening en octrooiprocedures ('PATDE/PATEX/PATOP')

Deze steun, beheerd door DGO6, dekt alle procedurele kosten vanaf de indiening van de octrooiaanvraag tot en met de verlening van het octrooi. Meer specifiek, komt deze subsidie tussen op 3 gebieden:

 • PATDE: Het opstellen en indienen van een prioriteits-octrooiaanvraag bij een nationaal (bijvoorbeeld Belgische) of internationaal (bijvoorbeeld Europese) Octrooibureau.

 • PATEX: De uitbreiding van een prioriteits-octrooiaanvraag. Dit tweede onderdeel is bedoeld voor de formaliteiten volgend op de eerste octrooiaanvraag, inclusief de analyse van het onderzoeksrapport en de procedures voor de territoriale uitbreiding van de octrooibescherming door beroep te doen op het recht van voorrang. Dit onderdeel bestaat uit meerdere vormen van financiële steun met elk hun eigen administratieve kenmerken die parallel kunnen worden aangevraagd:

  • PATEX1: overeenstemmende internationale octrooiaanvragen (PCT)
  • PATEX2: overeenstemmende nationale en regionale (bv. EP) octrooiaanvragen
  • PATEX3: nationale validatie van Europese octrooien
 • PATOP: De oppositie, ingediend door een derde partij en op Europees niveau, op een octrooi dat eerder van een PATEX hulp heeft genoten.

Opgelet:

 • Een KMO kan een subsidieaanvraag indienen op elke moment van een octrooiprocedure, ongeacht of een PATDE of PATEX subsidie al werd verkregen;

 • Bij een eerste subsidieaanvraag gerelateerd aan een octrooi moet de KMO op voorhand een intentieverklaring indienen.

De steunpercentages van de regio in de kosten die betrekking hebben op de indiening en de octrooiprocedures, verschillen afhankelijk vanaf wanneer de aanvraag wordt ingediend en de mate waarin de vragende onderneming eigenaar is van het octrooi:

Voor het onderdeel PATDE:

KMO eigenaar
Overdracht of exclusieve licentie alle domeinen
40% 25%

Deze percentages kunnen verhoogd worden met 10% indien een onderzoek naar de stand van de techniek uitgevoerd werd en beantwoord aan de vragen op het formulier.

For the PATEX and PATOP components:

KMO eigenaar
Overdracht of exclusieve licentie alle domeinen Overdracht of exclusieve licentie (specifieke domein)
40% 35% 15%

Om van deze steun te kunnen genieten, mag de KMO geen financiële moeilijkheden hebben volgens de Europese richtlijnen en moet de KMO minstens één exploitatiezetel in het Waalse Gewest hebben.

Voor meer informatie over deze subsidies: klik hier.

 

Contactpersoon Waalse Gewest:
Nathalie Leboeuf
Spécialiste en recherche et innovation
Service Public de Wallonie – DGO6
T. +32 (0)81 33 44 85

 

Strategische diensten in intellectuele eigendom ('Intellectuele Eigendom Cheques')

Zich bewust zijnde van het strategisch belang van intellectuele eigendom voor de KMO’s, heeft het Waalse Gewest bijkomende subsidies ontwikkeld die gewijd zijn aan strategische diensten die betrekking hebben op intellectuele eigendom.

Deze subsidies, die het resultaat zijn van een cofinanciering tussen het Waalse Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, bieden een tussenkomst van 75% aan in kosten die betrekking hebben op 6 vormen van strategische diensten in intellectuele eigendom:

 • Nieuwheidsonderzoek met als doel octrooieerbaarheid (onderzoek uit te voeren voorafgaand aan de indiening van een octrooiaanvraag)
 • Vrijheid van exploitatie onderzoek (de exploitatievrijheid van een product of procedure onderzoeken)
 • Onderzoek in het kader van een mogelijke oppositie
 • Stand van de techniek (onderzoek naar alle mogelijks gerelateerde octrooipublicaties en andere documenten in de IP literatuur)
 • Octrooi ‘mapping’ (diepgaande analyse van octrooi- en niet-octrooi- referenties om strategische beslissingen te ondersteunen)
 • Instellen van een technologische ‘watch’ (‘watch’ waarmee octrooiaanvragen in de gaten gehouden kunnen worden die relevant kunnen zijn voor de verzoekende onderneming)

Éénzelfde KMO kan genieten van maximum 40 IP Cheques (met een waarde van 500€/cheque) per periode van 12 maanden. De maximale steun bedraagt 15.000€ per jaar.

Deze subsidies moeten aangevraagd worden namens de KMO’s door een erkende dienstverlener (GEVERS) via een specifiek platform. De beslissing om al dan niet IP cheques toe te kennen wordt gecommuniceerd aan de KMO binnen de drie werkdagen.

Voor meer informatie over deze subsidies: klik hier.

 

Verwerving van nieuwe technologieën ('Advies in het kader van een overdracht van technologie')

Deze subsidie, aangeboden door het Waalse Gewest, heeft betrekking op externe adviezen gerelateerd aan het bekomen van een octrooilicentie of de overdracht van een nieuwe technologie die ontwikkeld werd buiten de KMO. Deze kunnen de volgende zaken omvatten:

 • de evaluatie van de technologie (inclusief de vrijheid van exploitatie);
 • de marktpositionering (benchmarking);
 • de inschatting van de potentiële waarde voor de onderneming;
 • het definiëren van uw strategische belangen;
 • de identificatie van opleidingsbehoeften;
 • de juridische bijstand voor de onderhandeling van het contract.

Deze subsidie dekt 75% van de kosten gerelateerd aan de diensten aangeboden door externe dienstverleners (beperkt tot de kosten die overeenkomen met de marktprijs).

Voor meer informatie over deze subsidies: klik hier.

Contactpersoon Waalse Gewest:
Najat ABAU – Gestionnaire technique
Service Public de Wallonie – DGO6
T. +32 (0)81 33 44 89

 

Andere eenmalige adviezen met betrekking tot intellectuele eigendom ('adviezen over strategische marketing')

Deze steun, beheerd door DGO6 van het Waalse Gewest, biedt de KMO een overname van 75% van de kosten voor de eenmalige externe consultancy die dient om de strategische marketing van de onderneming te versterken:

 • Het commerciële potentieel van een product of een innoverend proces (h)erkennen.
 • Analyse van het belang van een innovatie, de potentiële vraag evalueren, het product positioneren ten opzichte van de concurrentie, het niveau van de verkoopprijs evalueren, onderzoek naar de naleving van de geldende voorschriften in de doellanden, studie van de mogelijkheden om de innovatie te beschermen, het ontwikkelen van een commerciële strategie,…

Interesse in deze financiële steun? Klik hier voor meer informatie.

Contactpersoon Waalse Gewest:
Najat ABAU – Gestionnaire technique
Service Public de Wallonie – DGO6
T. +32 (0)81 33 44 89